Skip to main content

Întrebări frecvente

Cum este permis accesul la AGA a acționarilor persoane juridice?
Accesul acționarului persoană juridică ce se prezintă la AGA este permis pe baza actului de identitate al persoanei fizice ce reprezintă persoana juridică și a împuternicirii date acestei persoane. Împuternicirea reprezintă orice document oficial din care să rezulte că persoana fizică ce se prezintă în numele acționarului persoană juridică poate reprezenta legal acționarul.
Care sunt drepturile acționarilor prevăzute de Art. 7 și Art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009

Art. 7
(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie insoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.
Art. 13
(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.
(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația e a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de Internet a societății, în format intrebare-răspuns.

Ce este „procura specială”?
„Procură specială” înseamnă împuternicirea dată de către un acționar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală.
Ce este „data de înregistrare”?
Data de înregistrare este data calendaristică stabilită de AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA, fiind ulterioară cu minimum 10 zile lucrătoare datei AGA.
Ce este „data de referință”?
Data de referință este data calendaristică stabilită de consiliul de administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA.
Care este modelul de procură de reprezentare pentru ședințele A.G.A.?
Modelul de procură pentru ședințele A.G.A. se găsește la sediul societății (Compartiment Juridic) și în sectiunea „PENTRU ACȚIONARI” – “A.G.A” de pe site-ul societății (www.calipso-oradea.ro).
Care sunt condițiile în care o persoană poate participa la sedințele A.G.A.?
Pentru a participa la ședințele A.G.A. o persoană trebuie să aibă în primul rând capacitate de exercițiu deplină. O persoană poate participa în nume propriu, atunci când are calitatea de acționar al societății sau prin reprezentare pe bază de procură acordată de un acționar al societății.