Intrebari frecvente

Cum este permis accesul la AGA a acţionarilor persoane juridice ?
Accesul acţionarului persoană juridică ce se prezintă la AGA este permis pe baza actului de identitate al persoanei fizice ce reprezintă persoana juridică şi a imputernicirii date acestei persoane. Imputernicirea reprezintă orice document oficial din care să rezulte că persoana fizică ce se prezintă in numele acţionarului persoană juridică poate reprezenta legal acţionarul.

Care sunt drepturile acţionarilor prevăzute de Art. 7 şi Art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009
Art. 7
(1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentand, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie insoţit de o justificare sau de un proiect de hotărare propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Acţionarii işi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
(4) In cazurile in care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, inainte de data de referinţă aplicabilă definită la art. 2 lit. d) şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel incat să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.
Art. 13
(1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la intrebările adresate de acţionari.
(2) Dreptul de a pune intrebări şi obligaţia e a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru intrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de Internet a societăţii, in format intrebare-răspuns.

Ce este "procura specială"?
"Procură specială" inseamnă imputernicirea dată de către un acţionar unei persoane fizice sau juridice in vederea exercitării, in numele acţionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deţine in adunarea generală.

Ce este "data de inregistrare"?
Data de inregistrare este data calendaristica stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, fiind ulterioara cu minimum 10 zile lucratoare datei AGA.

Ce este "data de referinţă"?
Data de referinţă este data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze in cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA.

Care este modelul de procura de reprezentare pentru sedintele A.G.A. ?
Modelul de procura pentru sedintele A.G.A. se gaseste la sediul societatii (Compartiment Juridic) si in sectiunea "PENTRU ACTIONARI" - "A.G.A" de pe site-ul societatii (www.calipso-oradea.ro).

Care sunt conditiile in care o persoana poate participa la sedintele A.G.A. ?
Pentru a participa la sedintele A.G.A. o persoana trebuie sa aiba in primul rand capacitate de exercitiu deplina. O persoana poate participa in nume propriu, atunci cand are calitatea de actionar al societatii sau prin reprezentare pe baza de procura acordata de un actionar al societatii.